ДГ Деница
Детска градина в град Пещера

За нас

ДГ ”Деница” е построена от „Биовет” - АД и прехвърлена като собственост на Община Пещера след нейното цялостно завършване и обзавеждане. Детската градина започва своята работа от 07.04.1988г. с три целодневни - градински групи и една яслена група. Сградата се намира в центъра на града, но същевременно е и в непосредствена близост до ромския квартал Едиверена. Затова контингента деца, посещаващи детското заведение е изцяло от ромски произход. Капацитетът на градината е 100 деца . Сградният фонд е изцяло построен за тази цел по типов, панелен проект. Оформени са 4 просторни, слънчеви занимални, 4 самостоятелни спални помещения, 4 гардеробни и сервизни помещения за децата. В отделен блок се намира кухнята, парното отделение и пералното помещение, гладално помещение, които са свързани с основната сграда с топла връзка.

 

На първият етаж е разположен административния сектор - стая на касиер домакина, приемна за родители, стая за проверка и контрол на органите на РИОКОЗ, ХЕИ, Гражданска отбрана, МВР и др.

 

На вторият етаж се намират кабинетите на директора, мед.сестра и стая на счетоводителя.

 

Сградата на ДГ ”Деница” е модернизирана – санирана / топлоизолация/ с алуминиева дограма и приятно боядисана фасада.

 

Детската градина от няколко години се отоплява с газ. Това от една страна намали разходите за отопление, което е положително, ефективно и екологично-чисто и от друга страна прави престоя на децата по приятен и комфортен в детското заведение.

 

Дворът на ДГ е 1 дка. Във всяка група е оформена площадка с плочки и затревена площ. Има засадени много дървета, храсти и цветя, оборудвано е с дворни съоръжения, които се използват за активна двигателна дейност на децата и спортно-подготвителни упражнения и игри за повишаване на физическата им дееспособност.

 

Всяка площадка притежава пързалки, катерушки, люлки, беседка и всичко това е една естествена предпоставка за активна двигателна дейност на децата, междувъзрастово общуване, социални контакти и творчески изяви.

 

Материално-техническата и дидактичната база на ДГ ”Деница” е добра, събирана, съхранявана и обогатявана през годините. Тя дава възможност за прилагане на творчество и индивидуализъм в работата на учителите. За развиване на музикално-творческата активност на децата ДГ разполага с музикални инструменти. Богато е обзавеждането на гардероба със сценични костюми за различните тържества и празници.

 

ДГ ”Деница” работи с екип от 20човека: 8 – педагогически персонал, 3 медицински сестри и 9 – помощно –обслужващ персонал, от които директор с 4 ПКС и 3 учителки с V ПКС. Шест от учителките са с висше образование , а 2 – педагогически специалисти. Възрастта варира от 24 до 54 години.

 

Мотото на детската градина е:”Детето – една неповторима индивидуалност”

 

Процесът на социализация при малките билингви е твърде продължителен, специфичен, свързан с преодоляването на различни трудности, в основата на които стои овладяването на българския език.