ДГ Деница
Детска градина в град Пещера

Мисия, визия и цели

Цели:

 1. Осъществяване на ДОИ в сферата на ПУВ при децата от ромски произход, за тяхната успешна и пълноценна социализация.
 2. Да се утвърди и издигне статуса на детското заведение като място за развитие и възпитание на детето и среда за сътрудничество чрез творческо прилагане на съвременни технологии в съответствие с държавните образователни изисквания.

Задачи:

 1. Да се повиши професионалната компетентност на екипа в детското заведение чрез нетрадиционни форми и интеративни методи на работа.
 2. Актуализиране системата от цели, задачи и дейности за работа със семействата и развитие на интегративни връзки с училището и другите обществени институции.
 3. Да се усъвършенства управленската култура и контролната дейност на планиране и отчитане за постигане на висока ефективност и удовлетвореност от труда.
 4. Поддържане, обновяване и подобряване на материалната база на детското заведение. 

Основни приоритети в работата на ОДЗ”Деница”:

 • осигуряване на разнообразна стимулация, разширяваща жизнения опит на децата;
 • предаване на необходимата информация по начин, стимулиращ желанието за умствен труд;
 • интензивно речево общуване с децата и прилагане на адекватни лингвистични стратегии;
 • въвеждане на децата в различни ситуации и разширяване опита им в общуването с връстници и възрастни;
 • обезпечаване на емоционално благополучие, основаващо се на отношение на любов и привързаност
 • осигуряване на адекватни поведенчески модели за идентификация;
 • възпитаване на способност у детето за бърза адаптация към промените в ОС чрез натрупване на определени личностни качества и умения;

Педагогическият колегиум на ОДЗ „Деница” е изцяло отворен за прилагане в практиката на иновационни технологии за поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, за отчитане динамиката и спецификата на неговото развитие, за повишаване качеството на възпитателно – образователния процес.

 

Перспективите в нашата работа са насочени преди всичко да изградим у децата – роми способност за социална ориентация и безболезнена адаптация в съвременното общество.